Informacija
Prekybos centras
Išpardavimų centras
Grupinės nuolaidos

Informacija

Naudojimosi taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE "SKUBEK.LT" TAISYKLĖS

1. Prieš pradėdami naudotis Interneto Svetaine „skubek.lt“ ir joje UAB „Pirk LT“ teikiamomis tarpininkavimo ir kitomis paslaugomis, Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamiesi Interneto Svetainėje „skubek.lt“ teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

2. Įsigyti kuponus Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.

3. "Skubek.lt" pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo „skubek.lt“ puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų Kuponų atžvilgiu, kurie buvo užsakyti po Taisyklių pakeitimo. Ši Taisyklių redakcija galioja nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio 15 dienos.

4. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad "skubek.lt" Interneto Svetainėje siūlomų įsigyti prekių ir paslaugų neteikia ir neparduoda, t.y. "skubėk.lt" nėra šių prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas. Prekės pardavėjas (paslaugos teikėjas) yra nurodytas prie kiekvienos Interneto Svetainėje siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. "skubek.lt" patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik teikiant tarpininkavimo paslaugas, kai prekes parduoda ir paslaugas teikia tretieji asmenys Interneto Svetainėje „skubek.lt“, "skubek.lt" veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas praneša, šiose Taisyklėse aptarta tvarka, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais).

2. "skubek.lt" įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus "skubek.lt" partnerius, teikiančius prekių pardavimo, pristatymo, paslaugų teikimo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. "skubek.lt" patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) būtų tvarkomi UAB “Pirk LT”, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtųtvarkomi tarpininkavimo paslaugų, kai prekes parduoda ir paslaugas teikia tretieji asmenys Interneto Svetainėje „skubek.lt“, teikimo tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai.

5. Pirkėjas, sutikęs gauti Skubėk.lt naujienlaiškį el. paštu, gali bet kada jo atsisakyti, paspaudęs atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename naujienlaiškio laiške.

III. KUPONŲ ĮSIGYJIMAS IR APMOKĖJIMAS

1. Pirkėjas pateikia skubek.lt Kupono užsakymą ir atlieka Pirkinio mokesčio apmokėjimą arba sutinka, kad "skubek.lt" rezervuotų Pirkinio mokesčio apmokėjimo dydžio pinigų sumą iš Pirkėjo sąskaitos arba Pirkėjo kreditinės (debetinės) kortelės. Taip pat Pirkėjas sutinka, kad minėta pinigų suma būtų nedelsiant pervesta į "skubek.lt" sąskaitą, kai tik parduotų Kuponų skaičius pasieks minimalų Akcijoje nurodytų Kuponų skaičių. Pirkinio apmokėjimas laikomas įvykdytu nuo to momento, kai minėta pinigų suma pervedama į "skubek.lt" sąskaitą.

2. Sulaukusi Kupono apmokėjimo, "skubek.lt“ administracija (jei iki Akcijos pabaigos parduotų Kuponų skaičius pasiekė Akcijoje nurodytą minimalų Kuponų skaičių) išsiunčia Pirkėjui Kuponą, kurį jis atsispausdina ir Kupono galiojimo laikotarpiu pas prekės pardavėją ar paslaugos teikėją iškeičia Kuponą atitinkamai į prekę arba paslaugą.

3. Pirkėjas įsipareigoja atspausdinto Kupono nedauginti ir jo kopijų neperduoti Tretiesiems asmenims.

4. Pirkinio mokesčio apmokėjimo suma Pirkėjui grąžinama, jei iki Akcijos pabaigos parduotų Kuponų skaičius nepasiekė Akcijoje nurodyto minimalaus Kuponų skaičiaus. Neįvykus Akcijai, t. y. nepardavus minimalaus Kuponų skaičiaus „skubek.lt“ gautą sumą perveda į Pirkėjo nurodytą sąskaitą, arba atšaukia piniginių lėšų rezervaciją iš Pirkėjo sąskaitos ar Kliento kreditinės (debetinės) kortelės per 3 (trys) darbo dienas nuo Akcijos pabaigos.

IV. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Pirkėjas turi teisę pirkti „skubek.lt“ tinklapyje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2. Neįvykusio pirkimo atveju, atgauti mokėjimą, šiose sąlygose nustatyta tvarka.

3. Pirkėjas turi teisę reikalauti kompensacijos už Kupone nurodytos prekės ar paslaugos kokybės neatitikimus iš Kupone nurodytos prekės pardavėjo ar paslaugos teikėjo.

4. Pirkėjas privalo sumokėti už Kuponą ir priimti jį šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo bei Kupono duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai „skubek.lt“ skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

V. "SKUBEK.LT" TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Jei Pirkėjas bando pakenkti „skubek.lt“ darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, „skubek.lt“ turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis „skubek.lt“ tinklapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, „skubek.lt“ gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3. „skubek.lt“ pasilieka teisę nustatyti minimalų pasiūlymo pirkėjų skaičių. „skubek.lt“ pasiūlymai tampa galiojantys tik tada, kuomet Kuponą įsigyja minimalus būtinas pirkėjų skaičius. Neįvykus pirkimui t.y. nepardavus minimalaus skaičiaus Kuponų, mokėjimas grąžinamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. „skubek.lt“ neatsako už nuostolius patirtus dėl neįvykusio pirkimo.

5. „skubek.lt“ įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „skubek.lt“ tinklapio teikiamomis paslaugomis.

6. Akcijai įsigaliojus, t. y. pardavus minimalų Kuponų skaičių, „skubek.lt“ įsipareigoja pateikti pirkėjui Kuponą nurodytu el.paštu per 24 val. nuo akcijos įsigaliojimo (darbo dienomis).

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
 

© 2011-2013 UAB PIRK LT. | www.pirk.lt | www.skubek.lt
Sukūrė UAB VEDUS ir UAB Dolud